Projektet Lysholm Skov

I 1999 vedtog Haslev Kommune lokalplan nr. 39 for et område syd for Teestrupvej for 8 jord-brugsparceller samt 5 hektar løbskov.

De 8 jordbrugsparceller blev solgt i perioden 1999-2000 og de 8 ejendomme er opført i perioden 2000-2002 og danner Grundejerforeningen "Hanegal".

De 5 hektar, der var udlagt til skov, har frem til 2006 været udlejet til landbrugsjord, idet Haslev Kommune ikke har kunnet afsætte midler til rejsning af Lysholm Skov.

I foråret 2004 tog Grundejerforeningen Hanegal kontakt til Haslev Kommune for at foreslå, at en rejsning af Lysholm Skov kunne ske ved tilskud fra EU samt ved at søge midler fra fonde, legater og andre bidragydere. Haslev Kommune gav sit tilsagn til projektet i sommeren 2004

I oktober 2004 dannes Foreningen til rejsning af Lysholm Skov og bestyrelsen knyttede skovrider Ole Pedersen, Haslev til projektet som konsulent samt til at forestå den praktiske del af anlægsarbejderne. Desværre lykkedes det ikke at samle midler nok, så i foråret 2006 opløstes foreningen og alle aktiver blev overdraget Grundejerforeningen Hanegal. Grundejerforeningen besluttede herefter at købe arealet m.h.p. selv at foretage skovrejsningen.

Grundejerforeningen har sat følgende tidsplan for projektet:

  • 2006: Opstart af projektet, ansøgning om tilskud fra S&N og Friluftsrådet
  • 2006: Efterår - rensning og pløjning af skovarealer
  • 2007: Forår - udlægning af græs på engarealer
  • 2007: Forår - tilplantning af skovarealer, etablering af sø, kælkebakke samt tilplantning af spredt bevoksning
  • 2008 - 2xxx: Vedligeholdelse af arealer

,